Giải Nhất Họa Mi xe Wave 16/4 ( Giải Mở Rộng )

Giải Nhất Họa Mi về với Cám Chim Đất Việt 16/4/2023 ( Giải Mở Rộng ) . 

P/s : Cám Chim Đất Việt luôn ổn định cùng chiến binh 

Giải nhất mi hót về cám chim đất việtGiair nhất Mi hót mở rộng 16/4

giải nhất  họa migiải nhất họa mi hótcám chim đất việt

giàn họa micám họa mi tốt nhất